Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému e-shopu www.sportovetejpy.sk

 

Prevádzkovateľ

OGMIOS, s.r.o.

Ku gaštanu 20/A

900 28 Zálesie

Telefón: +421 940 840 840

IČO: 456 21 306

DIČ: 20 230 63 669

 

článok 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.sportovetejpy.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

článok 2

Postup pri objednávaní

 

Zákazník si môže systémom e-shopu sportovetejpy.sk objednať akýkoľvek tovar v aktuálnej ponuke.

Objednanie tovaru prebieha podľa návodu „Ako nakupovať“ v ľavom spodnom menu na stránke www.sportovetejpy.sk. Po objednaní tovaru dokončením základných krokov systém e-shopu www.sportovetejpy.sk zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky.  Po revízii detailov objednávok naším operátorom, ako je množstvo, cena, dostupnosť, atď. Vám potvrdíme objednávku. Okamihom potvrdenia objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou OGMIOS, s.r.o a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.

 

článok 3

Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Splatnosť faktúry je štadnardne 7 dní, ak bola táto forma platby vybratá. Zákazník môže na úhradu objednávky použiť aj niektorú z priamych platieb, ktoré sú dostupné z jeho vytvorenej objednávky.

 

Spôsob platby

Dobierkou.

Prevodom na účet OGMIOS, s.r.o.

Platba kreditnými alebo debitnými kartami VISA a MASTERCARD využitím systému CardPay od Tatra banka, a.s.

Prevom s automatickým prihlásením do internet bankingu Tatra banky, a.s. a predvypnenými dátami

Platba kreditnými alebo debitnými kartami VISA a MASTERCARD využitím systému PayPal.

Autorizovaní kľúčoví zákazníci platbou na faktúru.

 

článok 4

Lehota, počas ktorej je spoločnosť OGMIOS, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému www.sportovetejpy.sk je spoločnosť OGMIOS, s.r.o. viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

 

článok 5

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi podľa výberu samotného zákazníka, ktorý špecifikuje spôsob a dobu dodania pri vypĺňaní objednávkového formuláru. Doručenie sa môže uskutočniť najskôr po prijatí platby na účet spoločnosti alebo prijatí platby cez online terminál. Náklady na dodanie tovaru hradí zákazník v prípade, že celková hodnota objednaného tovaru (s DPH) nepresahuje 40,- EUR. Pri celkovej hodnote objednaného tovaru nad 40,- EUR preberá náklady na dodanie tovaru spoločnosť OGMIOS, s.r.o.

 

Dodacie lehoty a náklady na dodanie

Všetky dodacie lehoty sú počítané odo dňa potvrdenia objednávky a realizovanej platby za tovar (ak nie je dodanie dobierkou).

Dodanie kuriérskou spoločnosťou: 4,00  EUR s DPH

 

Ak spoločnosť OGMIOS, s.r.o. nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 3 týždňov od uhradenia zálohovej faktúry, alebo online platby.

Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti OGMIOS, s.r.o., na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti OGMIOS, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme www.sportovetejpy.sk ako miesto doručenia.

 

článok 6

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka – zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa spoločnosti), telefonicky alebo e-mailom na adresu info@sportovetejpy.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 5, spoločnosť OGMIOS, s.r.o. si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.

Storno objednávky zo strany OGMIOS, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:

nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky,

tovar sa už nevyrába alebo nedodáva výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť OGMIOS, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti OGMIOS, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

článok 7

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Platí iba pri nákupe v e-shope www.sportovetejpy.sk.

 

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese info@sportovetejpy.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti OGMIOS, s.r.o. osobne na adrese spoločnosti OGMIOS, s.r.o. alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou OGMIOS, s.r.o., a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Spoločnosť OGMIOS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

 

článok 8

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s pracovníkom kuriérskej služby protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

 

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov OGMIOS, s.r.o.. Zákazník si môže reklamáciu uplatniť na info@sportovetejpy.sk. Pri uplatnení práva na reklamáciu zašle zákazník reklamovaný tovar na adresu OGMIOS, s.r.o. vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť OGMIOS, s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo boli spôsobené pri prevoze kuriérskou službou.